aviso legal

Aquest avís i informació legals regulen l’ús de la web www.viwar.es (d’ara endavant, ‘Web’) que PUBLICITAT MONTSENY, SL (d’ara endavant, EMPRESA) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

L’EMPRESA té domicili social al carrer Mossèn Gudiol número 21 entresòl, 08500 Vic, Barcelona, Espanya, i CIF número B58650813, i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 9397, Foli 372, Full 7109.

Mitjançant la Web, l’EMPRESA facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts relacionats amb la pròpia empresa, com poden ser productes, situació…

Obligació d’utilitzar correctament la Web i els Serveis

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web i els Serveis de conformitat amb la llei i el present avís legal, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i d’ordre públic.

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels Usuaris a la Web -entenent per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i els altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, ‘Continguts’)- de conformitat amb la llei i, en particular, es compromet a abstenir-se de:
a. reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte si disposa de l’autorització del titular dels corresponents drets;
b. suprimir, manipular o de qualsevol altra manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de l’EMPRESA o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establerts per al seu reconeixement.

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fiabilitat

L’EMPRESA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Web i dels Serveis. Quan això sigui raonablement possible, l’EMPRESA advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la Web i dels Serveis.

L’EMPRESA EXCLOU, AMB TOTA L’EXTENSIÓ PERMESA PER L’ORDENAMENT JURÍDIC, DE QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE PUGUIN SER CAUSA DE LA FALTA DE DISPONIBILITAT O DE CONTINUÏTAT DEL FUNCIONAMENT DE LA WEB I DELS SERVEIS, LA DEFRAUDACIÓ DE LA UTILITAT QUE ELS USUARIS HAGUESSIN POGUT ATRIBUIR A LA WEB I ALS SERVEIS, LA FIABILITAT DEL PORTAL I DELS SERVEIS, I EN CONCRET, ENCARA QUE NO EXCLUSIVAMENT, LES FALLADES EN L’ACCÉS A LES DIFERENTS PÀGINES DE LA WEB.

Política de privacitat

Mitjançant aquest avís, PUBLICITAT MONTSENY, S.L. domiciliada a Vic (Barcelona 08500), al c/ Mossèn Gudiol 21 entresòl, amb adreça de correu electrònic info@montsenycomunicacio.com (d’ara endavant, EMPRESA), informa als Usuaris de la web www.montsenycomunicacio.com (d’ara endavant, la Web) sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, Dades personals) perquè els Usuaris determinin lliurament i voluntàriament si desitgen facilitar a l’EMPRESA les Dades personals que se’ls pugui sol·licitar o que es puguin obtenir dels Usuaris mitjançant el formulari de contacte de la Web o el formulari de registre. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En els supòsits esmentats, l’EMPRESA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Les Dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al corresponent fitxer automatitzat per l’EMPRESA, essent titular i responsable del seu propi fitxer (en endavant, el Fitxer). L’EMPRESA proporciona als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre Política de privacitat. Només en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les Dades personals són voluntàries, sense que la falta de resposta impliqui una reducció en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

L’Usuari garanteix que les Dades personals facilitades a l’EMPRESA son veraces i, en cas que pateixen qualsevol modificació, es fa responsable de comunicar-li-ho.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual, en el seu cas, establerta amb l’EMPRESA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels Serveis, l’enviament d’autoritzacions dels Serveis, l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els Productes i Serveis oferts per l’EMPRESA, actualment i en el futur. La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes, que l’Usuari no està obligat a contestar.

L’EMPRESA ha adoptat els mitjans i mesures tècniques de seguretat de l’Arxiu necessaris per evitar la pèrdua, el mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades personals facilitades a l’EMPRESA. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament de les seves dades; a més, tenen reconegut el dret de ser informats de les cessions realitzades contactant amb l’EMPRESA mitjançant l’adreça electrònica info@montsenycomunicacio.com